STATUT FUNDACJI 50 ALEJA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja 50 Aleja zwana w dalszej treści Statutu "Fundacją", działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Fundacja ma osobowość prawną. Fundacja została ustanowiona, przez Fundatorów Beatę Wołkanowską, Macieja Wołkanowskiego, Marka Wołkanowskiego i Pawła Wołkanowskiego wymienionych aktem notarialnym sporządzonym dnia 04 lipca 2014 roku przed notariuszem Rafałem Kapkowskim.

§2

Siedzibą fundacji jest miasto Gdańsk.

§3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz używać tłumaczenia nazwy na wybrane języki obce.

§5

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności użytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§6

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§7

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Decyzje w tej sprawie podejmuje zarząd Fundacji.

§8

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy ds. Pracy i polityki społecznej.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§9

Celem Fundacji jest działanie na rzecz osób w potrzebie, w szczególności osób po 50-tym roku życia, w tym przede wszystkim: Wspieranie działalności na rzecz procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego i kulturowego, w szczególności rozwoju społecznego grup marginalizowanych. Zwalczanie negatywnych efektów tzw. Starzejącego się społeczeństwa poprzez budowanie kapitału społecznego w drodze wzmocnienia i ożywienia więzi między pokoleniami. Zwiększenie szans i dostępu do kultury, oświaty i sportu. Promocja uczenia się przez całe życie. Promocja i organizacja wolontariatu. Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w §9 niniejszego Statutu. Działalność edukacyjną, oświatową, kulturalną, sportową, opiekuńczą, wydawniczą i badawczą. Rozbudowę i wzbogacenie lokalnej infrastruktury edukacyjnej. Realizację projektów, przedsięwzięć o charakterze społecznym. Organizację różnych form aktywności społecznej, rozwój społeczeństwa informacyjnego. Pracę socjalną, edukację równoległą na rzecz osób potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Upowszechnianie i wdrażanie zdrowego stylu życia. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie. Działalności charytatywną, promocję i organizację wolontariatu na rzecz potrzebujących wsparcia. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, innym i instytucjami oraz osobami w zakresie wymienionych w celach działania Fundacji. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej. Pomaganie, wspierani, aktywizowanie osób, które z różnych powodów znajdują się na marginesie życia społecznego, są zagrożeni wykluczeniem społecznym i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie same zaspokoić swoich potrzeb życiowych. Organizowanie kongresów, szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, sympozjów i wykładów w związku z inicjatywami i tematami zmierzającymi do poprawy sytuacji seniorów. Organizowanie pomocy w zakresie poradnictwa dla osób starszych przez osoby wyspecjalizowane w dziedzinach finansów, ubezpieczeń i prawa. Upowszechnianie informacji w zakresie swojej działalności statutowej we współdziałaniu z mediami, wydawnictwami oraz stosując inne środki w tym obszarze (np. Za pomocą strony internetowej, poprzez organizowanie konferencji itp.). Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów działania Fundacji.

§11

Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Fundacja może wchodzić w spółki z osobami prawnym i fizycznymi.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§12

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski Fundacji w kwocie pieniężnej 600 (sześćset) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie. Majątek Fundacji może pochodzić w szczególności z:

 1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, grantów, datków i subwencji od osób prawnych,
 3. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych i zbiórek,
 4. odsetek i lokat bankowych
 5. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§13

Środki pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§15

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§16

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji, dalej jako "Zarząd". Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze – Komisję Programową – złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji o szczegółowy zakres obowiązków Rady Programowej, jej skład oraz tryb powołania i odwoływania określa Zarząd oddzielną uchwałą.

§17

Zarząd Fundacji składa się z 4 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i członków zarządu, powołanych na czas nieoznaczony bezwzględną większością głosów. Skład pierwszego zarządu powołuje fundator. W przypadku konieczności uzupełnienia składu, decyzję wyboru nowych członków zarządu podejmuje Zarząd. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, dobrowolnej pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Zarządu. Odwołanie członka zarządu następuje uchwałą Zarządu podjęta bezwzględną większością głosów w przypadku:
a) nienależytego wypełnienia funkcji członka,
b) istotnego naruszenia postanowień statutu jak i działalności na szkodę Fundacji.

§18

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji. Ustalenie wielkości zatrudnienia. Ustalanie Zasad wynagrodzenia, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych. Uchwalenie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.Realizacji programów działania Fundacji. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości jego publikację na stronach internetowych Fundacji. Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu. Powoływanie i odwoływanie Rady programowej. Powoływanie pełnomocnika do pełnienia określonych przez Zarząd funkcji. Powoływanie i prowadzenie biura Fundacji.

§19

Zebranie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Wiceprezesa Zarządu Fundacji przesyłając informację o miejscu, terminie i temacie spotkania ogólnie przyjętą drogą komunikacji. Z przebiegu posiedzenia powinien być sporządzony protokół. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, chyba, że Statut stanowi inaczej przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje Prezes Zarządu.

§20

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać każdy z członków Zarządu Fundacji.

Rozdział V

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§21

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczany przez Zarząd Fundacji, Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w par. 9 pkt. 2 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VI

Zmiany Statutu

§22

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§23

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańska.

Nasi Partnerzy

Początek strony
JSN Blank template designed by JoomlaShine.com

UWAGA! Ten serwis używa ciasteczek do zapisywania Twojej sesji.

Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia ciasteczek w swojej przeglądarce.

Zrozumiałem